Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje XLII sednice Skupštine

26. 10. 2011.

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006), a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. glasnik RS» br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, delatnost: ostalo monetarno posredovanje, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE XLII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD

Na osnovu člana 21. i 28. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Odlukom br. 2-24-2/2011 od 24.10.2011. godine

S A Z I V A
XLII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD

Sednica će se održati dana 10.11.2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, Sala za konferencije na IV spratu.
Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XLI vanredne sednice Skupštine;
2. Odluka o ponovnom imenovanju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Uslovi za učestvovanje na sednici Skupštine: pravo glasanja ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa, a ostali akcionari mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasanja u Skupštini.

Lista akcionara Banke pozvanih na sednicu Skupštine, sastavljena je na dan utvrđenja akcionara, tj. 24.10.2011. godine, u skladu sa Izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova.

Način ostvarivanja prava glasa: pisanim putem i/ili neposredno (fizička lica lično, a pravna preko svojih predstavnika) ili preko punomoćnika, a davanje zastupničkih izjava je isključeno.
Uvid u Statut i druga opšta akta, kao i skupštinski materijal mogu se izvršiti u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova.

Sve dodatne informacije vezane za održavanje i učešće na Skupštini Banke mogu se dobiti u Sekretarijatu organa Banke na telefone 021/488-4544 i 488-4560 ili lično u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova.

PREDSEDNIK
IZVRŠNOG ODBORA
Biljana Jovanović, s.r.


PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Ljiljana Sredojev, s.r.

Ostale vesti

Kompletna lista vesti >