Najnoviji oglasi


Na osnovu člana 132. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 99/2011 - dr. zakon, 71/12 - odluka US, 83/14 i 113/17), a u vezi sa članom 22. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 14/15) i u skladu sa Pravilnikom o unovčavanju imovine finansijskih institucija u stečaju ili likvidaciji

Agencija za osiguranje depozita, Beograd, Knez Mihailova br. 2

(u daljem tekstu: Agencija) kao stečajni upravnik


RAZVOJNE BANKE VOJVODINE A.D.NOVI SAD U STEČAJU, Stražilovska 4, Matični broj: 08212538

(u daljem tekstu: Finansijska institucija u stečaju)


OGLAŠAVA


PRODAJU IMOVINE NEPOSREDNOM POGODBOM UZ PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA

(ŠIFRA PRODAJE: N-2/18)


PREUZMITE DOKUMENT

Pogledajte sve oglase

Osnovni podaci

Naziv: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad - U STEČAJU
Status: Privredno društvo u stečajnom postupku
Sedište: Novi Sad
Adresa: Stražilovska 4
Matični broj: 08212538
Poreski broj: 100236395
Račun: 780-264-96
Poverenik: Radovan Ivetić
Telefon: 021 / 4894 551  i  021 / 4894 552
E-pošta