Najnoviji oglasi


Na osnovu člana 132. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 99/2011 - dr. zakon, 71/12 -odluka US i 83/14), a vezi sa članom 22. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Sl. glasnik RS", br.14/15) i u skladu sa Pravilnikom o unovčavanju imovine finansijskih institucija u stečaju ili likvidaciji Agencija za osiguranje depozita, Beograd, Knez Mihailova br. 2 (u daljem tekstu: Agencija) kao stečajni upravnik RAZVOJNE BANKE VOJVODINE A.D.NOVI SAD U STEČAJU, Stražilovska 4, Matični broj: 08212538 (u daljem tekstu: Finansijska nstitucija)

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM

(ŠIFRA TENDERA: T-2/17)

.
PREUZMITE DOKUMENT

Pogledajte sve oglase

Osnovni podaci

Naziv: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad - U STEČAJU
Status: Privredno društvo u stečajnom postupku
Sedište: Novi Sad
Adresa: Stražilovska 4
Matični broj: 08212538
Poreski broj: 100236395
Račun: 780-264-96
Poverenik: Radovan Ivetić
Telefon: 021 / 4894 551  i  021 / 4894 552
E-pošta