Najnoviji oglasi

PRODAJA IMOVINE METODOM NEPOSREDNE POGODBE


Na osnovu člana 132. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 99/2011 - dr. zakon, 71/12 - odluka US i 83/14), a u vezi sa članom 22. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 14/15)
Agencija za osiguranje depozita, Beograd, Knez Mihailova br. 2
(u daljem tekstu: Agencija) kao stečajni upravnik
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE A.D. NOVI SAD – U STEČAJU,
Stražilovska 4, Matični broj: 08212538
(u daljem tekstu: Finansijska institucija u stečaju)
OBJAVLjUJE
PRODAJU IMOVINE METODOM NEPOSREDNE POGODBE


PREUZMITE DOKUMENT NRBV
PREUZMITE DOKUMENT Н-РБВ/1

PREUZMITE DOKUMENT T-1/21

Osnovni podaci

Naziv: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad - U STEČAJU
Status: Privredno društvo u stečajnom postupku
Sedište: Novi Sad
Adresa: Stražilovska 4
Matični broj: 08212538
Poreski broj: 100236395
Račun: 780-264-96
Poverenik: Radmila Miletić
Telefon: 021 / 4894 551 i 021 / 4894 552
E-pošta